ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกามยาว  ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยแก้ว 

อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  รหัสไปรษณีย์ 56000