ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกามยาว

ที่ตั้ง    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกามยาว  ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  รหัสไปรษณีย์ 56000   

หมายเลขโทรศัพท์  054-888190 

E- mail :  pky.nfe61@gmail.com  

สังกัด     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา  สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติความเป็นมา

         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกามยาว จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/ กิ่งอำเภอ สถานภาพเป็นสถานศึกษาในราชการส่วนกลาง สังกัดสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 “กิ่งอำเภอภูกามยาว” ได้ประกาศจัดตั้งเป็น“อำเภอภูกามยาว” และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 758/2551 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2551 ได้แต่งตั้งให้ นางวารณี วิชัยศิริ ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกามยาว จึงได้แยกการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนจากอำเภอเมืองพะเยา มาเป็นของอำเภอภูกามยาวเป็นต้นมา ปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกามยาว ตั้งอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว ชั้น 2 บริเวณที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาจนถึงปัจจุบัน