ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกามยาว

ที่ตั้ง    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกามยาว  ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  รหัสไปรษณีย์ 56000   

หมายเลขโทรศัพท์  054-888190 

E- mail :  pky.nfe61@gmail.com  

สังกัด     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา  สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติความเป็นมา

         ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอภูกามยาว ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 14  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน กิ่งอำเภอภูกามยาว   สถานภาพเป็นสถานศึกษาในราชการส่วนกลาง  สังกัด  สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  เมื่อวันที่   8  กันยายน  2550   “กิ่งอำเภอภูกามยาว”  ได้ประกาศจัดตั้งเป็น  “อำเภอภูกามยาว” และคำสั่งสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่   270 / 2551   ลงวันที่  5  มิถุนายน 2551 ได้แต่งตั้งให้ นางวารณี  วิชัยศิริ   เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกามยาวจึงได้แยกการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนจากอำเภอเมืองพะเยา มาเป็นของอำเภอภูกามยาว เป็นต้นมา ปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกามยาว   ตั้งอยู่ที่ ในบริเวณที่ว่าการอำเภอภูกมยาว  อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา