ปรัชญา

คิดเป็น   ใฝ่เรียนรู้    คู่คุณธรรม

                                                                  

วิสัยทัศน์

มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษา      เพื่อปวงประชาเลิศล้ำ

      ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม        น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

พันธกิจ    

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชนในพื้นที่เพื่อสนองต่อความ ต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชนในพื้นที่    
เพื่อให้มีคุณธรรมนำความรู้และมีทักษะในการดำเนินชีวิตพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

3. จัดและให้มีระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา

 

วัตถุประสงค์  (เป้าประสงค์)
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาพัฒนาอาชีพ ให้มีคุณภาพและคุณธรรม
เพื่อดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข