ปรัชญา

การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์ผู้เรียน
เป็นคนดี มีคุณธรรมดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

 

เอกลักษณ์สถานศึกษา
สร้างคนดีด้วยวิถีพอเพียง

 

วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2568 “กศน.อำเภอภูกามยาว จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษ ที่ 21”

 

บทบาทและอำนาจหน้าที่ปัจจุบัน
1) จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3) ดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
4) จัด ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่
5) จัด ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6) วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ
7) ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
8) กำกับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
9) พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
10) ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
11) ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด