ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลดงเจน

ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ตำบลห้วยแก้ว