วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นางวารณี  วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว พร้อมด้วยครูและบุคลากร กศน.อำเภอภูกามยาว ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานตามแนวทางการขับเคลื่อนงาน กศน. ของท่าน ดร.วิรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. ทั้ง 12 ภารกิจเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายให้เป็นรูปธรรม ตามค่านิยมหลัก “คนสำราญ งานสำเร็จ” และมีการวางแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน กศน. ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอภูกามยาว ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา