วันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2563 นางวารณี  วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว พร้อมด้วยครูและบุคลากร กศน.อำเภอภูกามยาว ร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กศน.อำเภอภูกามยาว เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ      ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน ณ บ้านสวนศรัณย์ อ.เชียงม่วน จ. พะเยา