วันที่ 15 ธันวาคม 2563  นางมีนา กิติชานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ได้ติดตามการดำเนินงาน ของ กศน.ตำบลในเขตพื้นที่อำเภอภูกามยาวโดยได้ให้ข้อเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนตามนโยบายของสำนักงาน กศน. ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะครูในพื้นที่